logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Towarowa 4
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 15.06.2018
Przejdź do wersji aktualnej

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania

 

Szanowni Państwo,

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim, wzwiązku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018r. Poz. 954 ):

 

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim reprezentujący Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim z siedzibą: Gorzów Śląski 46-310, ul. Wojska Polskiego 13A     

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej:zuk@gorzowslaski.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych
  bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy
  o zbiorowego zaopatrzeniu ludności w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków , przepisów wykonawczych do w/w ustawy, Ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o cmentarzach, ustawy o gospodarce komunalnej, Statucie Zakładu, kodeksu cywilnego, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim obowiązków określonych tymi przepisami prawa
  albo zawartych umów  lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym .
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

 1. Dostawcom systemów IT, którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
 2. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 3. Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty/ zleceń stałych
 4. Podmiotom uprawnionymdo ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, na udokumentowany wniosek.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIIIPrawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być wymogiem:

 1. ustawowym,
 2. umownym, lub
 3. warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

(Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

 

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Anita Wieczorek
Data opublikowania 2018-06-13 20:20:10
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2018-06-15 08:24:09

Historia zmian