logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 13.03.2017
Przejdź do wersji aktualnej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

     Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 13 A, 46-310 Gorzów Śląski   

 

 1. Określenie stanowiska:

     Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim.

 

 • Wymagania niezbędne:

     Kandydatem na stanowisko Głównego Księgowego może być osoba, która zgodnie z art. 54 ust.2  

     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 poz.1870):

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskie lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, potwierdzone dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków;
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-

                letnią praktykę w księgowości, - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie                 

                odrębnych przepisów,

 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

                albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg  

                rachunkowych  wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz.168 z późń. zm.)
 2. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zaopatrzeniu ludności w wodę i odprowadzania ścieków, ustawy o samorządzie gminnym oraz posiada umiejętność ich stosowania.
 3. Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej.
 4. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego – minimum 3 lata.
 3. Znajomość zasad księgowości przedsiębiorstw i budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 4. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań samorządowych zakładów budżetowych na szczeblu gminy, jako organu samorządu terytorialnego.
 5. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów, w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 6. Posiada cechy osobowości takie jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanego stanowiska, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

 1. Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego.
 2. Prowadzenie rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przyjętymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
 • dokonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad

            budżetu, środkami pozabudżetowymi oraz innymi będącymi w dyspozycji Zakładu,

 • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,
 • zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych i spłat zobowiązań,
 • sporządzaniu przelewów.
 1. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Zakładu.
 2. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację.
 3. Opracowywanie projektu i planu finansowego, przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków Zakładu.
 4. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków ZUK Gorzów Śląski.
 5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej.
 6. Sprawdzanie naliczeń wynagrodzeń, składek i deklaracji ZUS, zaliczek podatkowych.
 7. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków.
 8. Prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej.
 9. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 10. Nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, oraz stosowania zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia.
 11. Sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS.
 12. Rozliczanie środków przydzielonych z budżetu Gminy.
 13. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
 14. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych.
 15. Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości.
 16. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finasowo-księgowych.
 17. Kierowanie Działem administracyjno – księgowym.
 18. Prowadzenie kontroli zarządczej jednostki.
 19. Współdziałanie z bankiem prowadzącym rachunek bankowy Zakładu, organami skarbowymi oraz Skarbnikiem Gminy.
 20. Zastępstwo Dyrektora zakładu w trakcie jego nieobecności (w ramach udzielonego pełnomocnictwa).
 21. Przegotowywanie kalkulacji na prowadzone usługi oraz wniosku o zatwierdzenie taryf na zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzone ścieki.
 22. Nadzorowanie ściągalności należności Zakładu w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych.
 23. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem Nr1 do ogłoszenia o naborze)
 5. Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata o zgodności z oryginałem).
 6. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata o zgodności z oryginałem).
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku.
 9. Oświadczenie(wzór oświadczeń zgodnie z załącznikiem Nr2 do ogłoszenia o naborze) :
  • o posiadanym obywatelstwie,
  • o stanie zdrowia,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

         przestępstwo skarbowe a także zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z

         dysponowaniem środkami publicznymi oraz o nie toczącym się przeciwko kandydatowi

         postępowaniu karnym, z zastrzeżeniem że przed zawarciem umowy należy dostarczyć

         zaświadczenie o niekaralności w w/w zakresie.

 • o posiadanej przez kandydat opinii,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.23 ust.1pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz.922) dla celów rekrutacji.

 

 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 2. Bezpośredni kontakt z klientami.
 3. Praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku.
 4. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim.

 

 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

     Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia    

     24 marca 2017r. do godziny 1430 w siedzibie Zakładu Usług  

     Komunalnych w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 13 A lub przesłać pocztą na adres:

     Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 13 A, 46-310 Gorzów

     Śląski, z dopiskiem: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego .

    

Oferty, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Zakładu.

 

 1. Pozostałe informacje

      Postępowanie rekrutacyjne związane z analizą nadesłanych dokumentów aplikacyjnych rozpocznie  

     się dnia 28 marca 2017r., o godz. 900.

     O terminie i miejscu  II etapu naboru - testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

      kandydaci spełniający niezbędne wymagania, zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie

     lub drogą elektroniczną.

 

Dyrektor ZUK Gorzów Śląski dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim (www.bip.zuk) oraz tablicy informacyjnej Zakładu Usług komunalnych w Gorzowie Śląskim.

 

Umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zawarta będzie od dnia 4 maja 2017r. Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony - okres próbny nie przekraczający sześciu miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

 Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

 

 

 

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Joanna Michalicka
Osoba publikująca informację Joanna Michalicka
Osoba odpowiedzialna za informację Joanna Michalicka
Data opublikowania 2017-03-13 09:55:28
Zmodyfikował Joanna Michalicka
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-13 12:26:52

Historia zmian