logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Towarowa 4
LEKTOR
XML

Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe

(na podstawie art.4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień  publicznych)

 

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 13a , 46-310 Gorzów Śląski,

 

zapraszam

do złożenia oferty na wykonanie zadania:

wymiana stolarki okiennej wraz zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim ul.Towarowa 4

 

opis przedmiotu zamówienia :

- demontaż istniejących okien wraz z częściowym zamurowaniem otworów okiennych  

  oraz zakup i montaż nowych okien PCW.

Szczegółowy zakres robót opisany został w załączonym przedmiarze robót. 

 

 1. Sposób przygotowania oferty :

      a/ w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,

      b/ faksem na numer 34/3594-070,

      c/ e-mailem na adres zuk@gorzowslaski.pl

 

 1. Na kopercie/ faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa na wykonanie zadania: wymiana stolarki w budynku SUW- hala pomp ”

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy/ zlecenia do dnia 15 listopada 2018r.

 

 1. Opis sposobu przygotowania wartości oferty:
 • cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu ofertowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Dodatkowe wymagania do przygotowania oferty cenowej:

 • ofertę cenową należy przedstawić łącznie za całość usługi oraz w rozbiciu na cenę dostawy stolarki i roboty montażowe warz zamurowaniem otworów okiennych.

 

 1. Termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27 sierpnia, do godz 1000 w siedzibie zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim, ul.Wojska Polskiego 13a.

 

 1. Dodatkowe wymagania:
 • posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia oraz wiedzy w realizacji usług o podobnych charakterze,
 • wskazania na piśmie przed podpisaniem umowy , osób będących przedstawicielami Wykonawcy podczas wykonania prac budowlanych, a w szczególności osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy,
 • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu deklarację zgodności spełnienia wymaganych parametrów dla zamontowanej/dostarczonej stolarki,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 • wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustalonym przedstawicielem Wykonawcy,
 • Wykonawca
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
 • Gwarancja za wykonane zadanie – 36 m-cy,
 • przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia Karty Bezpieczeństwa Pracy Wykonawcy – instrukcji BHP obowiązującej na terenie działania Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim dla pracowników firm zewnętrznych
 • zaakceptowanie wzoru umowy,

 

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

      Pan/Pani Kazimierz Jęsior ,tel.34-3594-458, e-mail: zuk@gorzowslaski.pl

 

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 27 sierpnia 2017r, o godz.1100 w siedzibie zamawiającego Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim ul.Wojska Polskiego 13a.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej zamawiający ogłosi w swojej siedzibie rozstrzygnięcie oceny propozycji cenowych i do wybranego wykonawcy wyśle zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Z wykonawcami, którzy złożyli propozycje cenowe mogą być prowadzone negocjacje celem ustalenia najkorzystniejszych dla zamawiającego warunków zamówienia.

 

Oferta najkorzystniejsza cenowo (przy spełnieniu wymogów postępowania) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

 

 

 1. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.
 2. wyborze oferty Zamawiający poinformuje wykonawców pisemnie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Oferta winna zawierać:

 1. wypełniony formularz ofertowo-cenowy – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 2. Zaakceptowany wzór umowy,
 3. Kosztorys ofertowy

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 876
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Anita Wieczorek
Data opublikowania 2018-08-20 13:08:27
Zmodyfikował Anita Wieczorek
Data ostatniej aktualizacji 2018-09-12 13:19:30

Historia zmian